Không gian hạn chế

Có rất nhiều người bị tử vong khi vào làm việc hoặc tham gia cứu hộ trong không gian hạn chế do thiếu hiểu biết về mối nguy hiểm và biện pháp an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế. Hãy chia sẻ video này để phổ biến kiến thức này đến bạn bè, cộng đồng vì biết đâu nó có thể cứu mạng một ai đó!

Không gian hạn chế

Không gian hạn chế

Có rất nhiều người bị tử vong khi vào làm việc hoặc tham gia cứu hộ trong không gian hạn chế do thiếu hiểu biết về mối nguy hiểm và biện pháp an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế. Hãy chia sẻ video này để phổ biến kiến thức này đến bạn bè, cộng đồng vì biết đâu nó có thể cứu mạng một ai đó!