Tại Thông tư số 25/2012/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc quy định:

Bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo tiêu chuẩn Châu Âu và các quy định pháp luật hiện hành

Ngoài yêu cầu nêu trên, bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc sản xuất trong nước còn phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận hợp quy đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện theo phương thức thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất và giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các cơ quan kiểm tra chất lượng tiến hành việc kiểm tra, tiến hành chứng nhận hợp quy cho bộ lọc dùng trong mặt nạ, bán mặt nạ phòng độc và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2013.

Tác giả bài viết: Thongtinantoan