Chức năng và nhiệm vụ:
  • Tổ chức các khoá huấn luyện cập nhật và nâng cao cho sỹ quan hàng hải (hạng 1, 2) mức trách nhiệm quản lý và vận hành, hoa tiêu cơ bản và nâng cao, thanh tra hàng hải theo yêu cầu của Công ước quốc tế STCW78/95.
  • Tổ chức các khoá huấn luyện an toàn cơ bản và nâng cao cho thuyền viên theo các yêu cầu của Công ước STCW78/95.
  • Tổ chức các khoá huấn luyện đặc biệt cho thuyền viên, bao gồm: Tàu dầu, tàu chở khí hoá lỏng, tàu Ro-Ro, tàu khách, v.v. Cho đến nay, Trung tâm đã huấn luyện được:
  • 1.358 Sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành.
    2.192 Sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý.
    55.558 thuyền viên theo học các khoá huấn luyện khác.
Thông tin liên hệ
Điện thoại
Tel: +84.31.3728 017 / Fax: +84.31.3728 017
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tác giả bài viết: Đại học Hàng Hải