Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 24-26/9/2012, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi phối hợp với Cục An toàn lao động đã tổ chức lớp huấn luyện về công tác Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng là cán bộ làm công tác an toàn ở các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tinrg Quảng Ngãi.

Đây là khóa huấn luyện nằm trong khuôn khổ chương trình Quốc gia về ATLĐ & VSLĐ giai đoạn 2011-2015. Nội dung huấn luyện bao gồm:

- Pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động

- Kỹ thuật an toàn lao động

- Kỹ thuật vệ sinh lao động

- Quản lí an toàn - vệ sinh lao động

- Tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp:

+ Phát hiện và quản lý các nguy cơ mất an toàn - vệ sinh trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

+ Phân cấp và tổ chức kiểm tra an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.

+ Xây dựng và thực hiện các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

+ Khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

+ Xây dựng hệ thống quản lí an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

Tác giả bài viết: Nguyễn Tấn Nhật